Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1.            Název

                Technické služby Litvínov s.r.o.

2.            Důvod a způsob založení

                V roce 1960 byla založena rozpočtová organizace pod názvem Technické služby města Litvínova. Mezi stěžejní činnosti organizace patřilo po celou dobu její činnosti zajišťování údržby komunikací, od čištění až po opravy a údržby zeleně včetně zahradnických služeb. Zejména na území města Litvínov prováděla organizace údržbu veřejného osvětlení, odvoz komunálního odpadu, provozování veřejného koupaliště, údržbu dětských hřišť, údržbu kašen a vodotrysků, veřejných záchodků a správu městského pohřebiště.

V roce 2000 došlo ke změně právní formy z rozpočtové organizace Technické služby města Litvínova na obchodní firmu Technické služby Litvínov s.r.o., s tím, že rozsah činnosti pro město Litvínov zůstal v nosných činnostech zachován.

Společnost Technické služby Litvínov s.r.o. v současné době na území města Litvínov provádí čištění a úklid města, vývoz odpadkových košů, údržbu městské zeleně, údržbu cyklostezek, zimní údržbu, přenesenou správu veřejného osvětlení, správu a provozování dětských hřišť, údržbu kašen, správu a údržbu intravilánu a městského mobiliáře, provoz veřejných záchodků a správu městského pohřebiště.

Zakladatelem a jediným společníkem povinného subjektu je Město Litvínov, IČ: 00266027.

 

3.            Organizační struktura

                http://tslitvinov.cz/pg_kontakty.php?idm=18&n0=18&lng=0

Při rozhodování o žádostech žadatelů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhoduje o žádostech v prvním stupni provozní účetní společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. O stížnostech a odvoláních rozhoduje jednatel společnosti.

               

4.            Kontaktní spojení

4.1          Kontaktní poštovní adresa

                Technické služby Litvínov s.r.o.

                S. K. Neumanna 1521

                436 01 Litvínov

4.2          Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

                Technické služby Litvínov s.r.o.

                S. K. Neumanna 1521

                436 01 Litvínov

4.3          Úřední hodiny

                PO – PÁ                od 8 – 14.30h

4.4          Telefonní čísla

                +420 734 407 213

4.5          Adresa internetové stránky

                www.tslitvinov.cz

4.6          Adresa datové schránky

                 ID: ykg6jbn

4.7          Další elektronické adresy

vackova@tslitvinov.cz

5.            Případné platby lze poukázat

                Číslo účtu: 78-7166740297/0100

                Nebo osobně v sídle společnosti.

 6.            IČ

                25423835

7.            DIČ

                CZ25423835

8.            Dokumenty

8.1          Seznamy hlavních dokumentů

                 Zakladatelská listina je dostupná k nahlédnutí v sídle společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. na adrese S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov.

9.            Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

                 Ústní žádost lze podat osobně v sídle společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. na adrese S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov, v kanceláři provozní účetní, nebo telefonicky na telefonním čísle 734 407 213. Příslušný pracovník může žadatele o informaci vyzvat k podání písemné žádosti.

Písemnou žádost je možné podat dopisem doručeným na adresu Technické služby Litvínov s.r.o., S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov, nebo zaslat na e-mail vackova@tslitvinov.cz  a další  možností je zaslání požadavku přes datovou schránku  ID: ykg6jbn.

V případě písemné žádosti z ní musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt, tj. Technické služby Litvínov s.r.o.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, povinný subjekt vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Nerozhodne-li povinný subjekt o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši nepřesahující náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výši úhrad za poskytování informací povinný subjekt stanovil v „Sazebníku úhrad za poskytování informací“ dostupném pod následujícím odkazem:

 www.tslitvinov.cz/pg_poskytovani_informaci.php?idm=31&n0=31&lng=0

V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Pokud žadatel nesouhlasí s výší úhrady sdělené mu povinným subjektem, může proti sdělení o výši úhrady podat stížnost (viz níže v bodě 11.). Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Podrobnější úpravu postupu při poskytování informací upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.          Příjem žádostí a dalších podání

 Jiné žádosti a další podání než žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze adresovat příslušným osobám uvedeným zde: www.tslitvinov.cz/pg_kontakty.php?idm=18&n0=18&lng=0

11.          Opravné prostředky

 Proti rozhodnutím povinného subjektu ve věci poskytování informací dle č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné podat následující opravné prostředky:

A)           Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

                               Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud:

  • jej povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informaci,
  • žadateli po uplynutí zákonné lhůty nebyla požadovaná informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • nesouhlasí s výší úhrady sdělené mu povinným subjektem.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  • doručení sdělení, kterým povinný subjekt odkáže žadatele na zveřejněnou informaci,
  • doručení sdělení, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu,
  • doručení oznámení o výši úhrady požadované povinným subjektem za poskytnutí informace,
  • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Stížnost se podává společnosti Technické služby Litvínov s.r.o., lze jí podat písemně způsoby uvedenými výše v bodě 9 (včetně podání prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo datové schránky), nebo ústně v sídle společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. na adrese S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov, v kanceláři jednatelky společnosti. Nelze-li ústně podanou stížnost ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji činí, jaké žádosti o informace se týká a z jakého důvodu stížnost podává.

O stížnosti rozhoduje jednatel společnosti Technické služby Litvínov s.r.o.

Pokud příslušný pracovník společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. předloží stížnost jednateli do 7 dnů ode dne, kdy stížnost společnosti došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví. Jednatel společnosti rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

B)           Odvolání

                               Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

                Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.

Odvolání se podává společnosti Technické služby Litvínov s.r.o., lze jej podat písemně způsoby uvedenými výše v bodě 9 (včetně podání prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo datové schránky), nebo ústně do protokolu v sídle společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. na adrese S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov, v kanceláři jednatelky společnosti. O odvolání rozhoduje jednatel společnosti Technické služby Litvínov s.r.o.

Pokud je žadatelem fyzická osoba, musí v odvolání uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě též elektronickou adresu pro doručování.

Pokud je žadatelem právnická osoba, musí v odvolání uvést svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Příslušný pracovník společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. předloží odvolání spolu se spisovým materiálem jednateli, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání společnosti. Jednatel společnosti rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu odvolání bylo předloženo.

12.          Formuláře

                Společnost Technické služby Litvínov s.r.o. nevydala žádné formuláře.

13.          Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

                Společnost Technické služby Litvínov s.r.o. nevydala žádné návody pro řešení životních situací.

 14.          Předpisy

14.1       Nejdůležitější používané předpisy

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dostupný elektronicky zde: www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106, a k fyzickému nahlédnutí dostupný v sídle společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. na adrese S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov.

 14.2       Vydané právní předpisy

                 Společnost Technické služby Litvínov s.r.o. není oprávněna vydávat právní předpisy.

 15.          Úhrady za poskytování informací

 15.1       Sazebník úhrad za poskytování informací

 

                Úhrady za poskytování informací jsou stanoveny v Sazebníku úhrad za poskytování informací, dostupném pod následujícím odkazem:

 www.tslitvinov.cz/pg_poskytovani_informaci.php?idm=31&n0=31&lng=0

 

15.2       Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. v případě odvolání nebo stížnosti jsou dostupná zde:

www.tslitvinov.cz/pg_poskytovani_informaci.php?idm=31&n0=31&lng=0