ROZHODNUTÍ JEDNATELE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Jednatelka společnosti Technické služby Litvínov s.r.o., se sídlem Litvínov, S. K. Neumanna 1521, PSČ 436 01, IČO: 25423835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 17505 (dále jen „Společnost“),

u vědomí rozhodnutí rady města Litvínova ze dne 7. 11. 2018, vydaného jakožto rozhodnutí jediného společníka při výkonu valné hromady Společnosti,

rozhodla o následujícím:

a) Vytvoření dvojinstanční struktury k řešení poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“):

O žádostech žadatelů dle zákona č. 106/1999 Sb. rozhoduje v prvním stupni zaměstnanec Ing. Kateřina Salus Vacková, který zastává pozici provozní účetní (dále též jen „Pověřený zaměstnanec“).

O stížnostech a odvoláních dle zákona č. 106/1999 Sb. rozhoduje jednatel Společnosti

b) Zavedení interního postupu pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Pověřený zaměstnanec a jednatel jsou povinni se řídit zákonem č. 106/1999 Sb., který podrobně upravuje postup poskytování informací žadatelům.

Pověřený zaměstnanec je při rozhodování o žádosti o poskytnutí informace povinen postupovat tak, aby žádost byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě.

Pověřený zaměstnanec je povinen zejména:

  • dbát o to, aby byly zachovány lhůty stanovené zejména v ustanovení § 15 zákona č. 106/1999 Sb.;
  • posoudit, zda poskytnutí konkrétních informací žadateli není vyloučeno zákonem č. 106/1999 Sb.;
  • dbát na to, aby poskytnutím informací nedošlo k porušení právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR);
  • posoudit výši nákladů Společnosti v souvislosti s poskytnutí informací žadateli a případně žadateli v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb. zaslat před poskytnutím informací řádně odůvodněné oznámení o výši úhrady dle Sazebníku úhrad za poskytování informací, zveřejněném na internetových stránkách Společnosti.

Stížnosti a odvolání dle zákona č. 106/1999 Sb. předá Pověřený zaměstnanec jednateli Společnosti, a to bezodkladně po jejich doručení Společnosti, nejpozději ve lhůtách stanovených zákonem.

Jednatel Společnosti o stížnostech a odvoláních rozhoduje postupem a ve lhůtách stanovených zákonem č. 106/1999 Sb.

 

V Litvínově dne 1. 3. 2019

v. r. Marcela Pašková – jednatelka